رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

شنبه 28 بهمن ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.11.06
IP Address: 54.147.147.224
آنلاين:122
 
دانشگاه آزاد اسلامي
سایت دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین
سایت دانشگاه آزاد اسلامی خوی
چارت دروس
چارت دروس (فقط داخل دانشگاه)
ثبت نام 1396هفت بهمن
انتخاب واحد کلیه ورودی هاهفتم لغایت دوازده بهمن ماه
شروع نیمسالچهارده بهمن
حذف و اضاقهبیست هشت بهمن لغایت سه اسفند
پایان نیم سالبیست چهار خرداد
برگزاری امتحاناتبیست هفت خرداد ماه لغایت هفت تیر
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.
ثبت نام 1396هفت بهمن
انتخاب واحد کلیه ورودی هاهفتم لغایت دوازده بهمن ماه
شروع نیمسالچهارده بهمن
حذف و اضاقهبیست هشت بهمن لغایت سه اسفند
پایان نیم سالبیست چهار خرداد
برگزاری امتحاناتبیست هفت خرداد ماه لغایت هفت تیر

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.
ثبت نام 1396هفت بهمن
انتخاب واحد کلیه ورودی هاهفتم لغایت دوازده بهمن ماه
شروع نیمسالچهارده بهمن
حذف و اضاقهبیست هشت بهمن لغایت سه اسفند
پایان نیم سالبیست چهار خرداد
برگزاری امتحاناتبیست هفت خرداد ماه لغایت هفت تیر
مقررات آموزشی
چارت دروس
چارت دروس (فقط داخل دانشگاه)
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
دروس عمومی
دستورالعمل کمیسیون موارد خاص دانشگاه
ثبت نام و انتخاب واحد31 خرداد لغایت سوم تیر ماه
شروع نیمسالپنجم تیر ماه
حذف و اضاقهپنجم تیر ماه
پایان نیم سال28 مرداد ماه
برگزاری امتحانات30 مرداد لغایت پنجم شهریور ماه

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.