رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

دوشنبه 2 بهمن ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.09.20
IP Address: 54.82.29.141
آنلاين:398
 
دانشگاه آزاد اسلامي
سایت دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین
سایت دانشگاه آزاد اسلامی خوی
چارت دروس
چارت دروس (فقط داخل دانشگاه)
ثبت نام 1396دوازده شهریور ماه
انتخاب واحد کلیه ورودی هادوازده الی بیست و دوم شهریور ماه
شروع نیمسالبیست و پنج شهرویر ماه
حذف و اضاقهده مهرماه الی سیزده مهر ماه
پایان نیم سالچهارده دی ماه
برگزاری امتحاناتشانزده الی بیت هشت دی ماه
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.
ثبت نام 1395شانزده شهریور ماه
انتخاب واحد کلیه ورودی هابیست الی بیست و پنج شهریور ماه
شروع نیمسالبیست و هفت شهرویر ماه
حذف و اضاقهذه مهرماه الی چهارده مهر ماه
پایان نیم سالشانزده دی ماه
برگزاری امتحاناتهیجده الی سی دی ماه

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.
ثبت نام 1396دوازده شهریور ماه
انتخاب واحد کلیه ورودی هادوازده الی بیست و دوم شهریور ماه
شروع نیمسالبیست و پنج شهرویر ماه
حذف و اضاقهده مهرماه الی سیزده مهر ماه
پایان نیم سالچهارده دی ماه
برگزاری امتحاناتشانزده الی بیت هشت دی ماه
مقررات آموزشی
چارت دروس
چارت دروس (فقط داخل دانشگاه)
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
دروس عمومی
دستورالعمل کمیسیون موارد خاص دانشگاه
ثبت نام و انتخاب واحد31 خرداد لغایت سوم تیر ماه
شروع نیمسالپنجم تیر ماه
حذف و اضاقهپنجم تیر ماه
پایان نیم سال28 مرداد ماه
برگزاری امتحانات30 مرداد لغایت پنجم شهریور ماه

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.